Integritetspolicy Prinz Distillery

Vi uppskattar att du besöker prinzdistillery.com(”webbsidan”). Användarvillkoren gäller för allt användning och innehåll på webbsidan. Genom att besöka webbsidan godkänner och samtycker du till följande villkor.

Prinz Distillery strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter såsom GDPR, integritet och sekretess.

Cookies
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts.Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Användningsområde
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Prinz Distillery räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Prinz Distillery ska kunna administrera exempelvis genomföra marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Prinz Distillery eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

GDPR
GDPR har införts inom EU för att företag och organisationer ska hantera personliga uppgifter på ett säkert sätt. Nedan beskriver dina och våra rättigheter så ni får en bättre översyn.

Kalenderår
Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Återkallning
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Prinz Distillery kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar den typen av uppgifter som är nödvändig för oss i syfte att uppfylla våra avtal som leverantör, partner eller kund.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
För dig som är besökare på vår webbplatsen så behandlar Prinz Distillery ditt besök genom flera parametrar såsom köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta erbjudanden till er organisation.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

tt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

tt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

tt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om det saknas laglig grund för innehavande. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt än överenskommet.

tt till invändning och samtycke
Vi använder personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring vilket du har rätt att invända mot. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot annan behandling av dina uppgifter som du inte lämnat samtycke till.

tt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Informationssäkerhet
Prinz Distillery vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

Skulle du ha frågor eller annat hur vi behandlar din data kontakta oss på info@prinzdistillery.com eller nedan:

Hults Dryck & Delikatesser
556934-5969, Kungsgatan 22
SE-387 32 Borgholm

Är du 25 eller äldre? Denna webbplats kräver att du är 25 år eller äldre. Klicka nedan om du är över 25 år.